Personas datu administrēšana

Print

Personas datu pārzinis MeDitorial, s.r.o.
Sokolská 31/490, 120 26 Prague 2
IČO 271 99 151
(tālāk tekstā “Pārzinis”)

Pārzinis apstrādā lietotāju personas datus saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz saņemto piekrišanu, saskaņā ar savām likumīgajām interesēm vai pamatojoties uz savstarpējām līgumattiecībām. Dažos gadījumos Pārzinis arī apstrādā īpašas kategorijas datus par lietotāju veselības stāvokli, kurus lietotāji ir paziņojuši, lai izmantotu Pārziņa pakalpojumus, vienmēr pamatojoties tikai uz īpašu piekrišanu par personas datu apstrādi, arī īpašu kategoriju datu apstrādi.

Pārskats par Pārziņa pakalpojumiem, kurš apstrādā lietotāju personas datus (arī īpašas kategorijas datus).

Ja personas datu (arī īpašas kategorijas datu) apstrādei ir nepieciešama un paredzēta iepriekš saņemta piekrišana, tās teksts vienmēr ir pieejams Pārziņa tīmekļvietnē.

Pārzinis personas datus apstrādā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, īpaši saskaņā ar likumu Nr. 110/2019 Coll. par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā “Personas datu apstrādes likums”) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisko personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu pārvietošanu (turpmāk tekstā “Vispārīgā datu aizsardzības regula”).

Pārzinis datus saglabā ne ilgāk kā 10 gadus pēc tam, kad lietotājs ir izmantojis pakalpojumus, vai līdz dotās piekrišanas atsaukšana.

Pārzinis nepārprotami deklarē, ka tas apstrādā īpašas kategorijas datus par lietotājiem, īpaši datus par veselības stāvokli, lai sagatavotu ekspertu atbildes tiešsaistes konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanai, tomēr vienmēr saskaņā ar datu subjektu nepārprotami dotu piekrišanu.

Pāzinis lietotājus kā datu subjektu nepārprotami informē par viņu tiesībām saistībā ar datu apstrādi saskaņā ar iepriekšminēto tiesisko regulējumu – gan attiecībā uz personas datiem, gan īpaši attiecībā uz īpašas kategorijas personas datiem:

  • tiesībām piekļūt personas datiem, tos precizēt vai izdzēst un, kad tas ir iespējams, noteikt to apstrādes ierobežojumus;
  • tiesībām iebilst pret apstrādi;
  • tiesībām uz datu pārvietojamību strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā;
  • tiesībām jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei;
  • tiesībām iesniegt pretenziju uzraudzības iestādē – Personas datu aizsardzības birojā.

Pārzinis papildus informē, ka personas dati tikai tādā apjomā, kādā to ir iesnieguši lietotāji un tikai iepriekšminētajiem nolūkiem.

Būtībā Pārzinis personas datus uzglabā savā lietotāju datubāzē, pēc lietotāja pieprasījuma to papildina vai groza, meklē datus savā datubāzē, šķiro tos pēc individuāliem kritērijiem saistībā ar konsultāciju jautājumiem un izdzēš pēc iepriekšminētā apstrādes laika beigām vai apstrādes piekrišanas atsaukšanas. Kontrolieris datus nodos tikai datu ekspertiem, kas apstrādās lietotāju nepārprotami uzdotos jautājumus, vienmēr vispirms saņemot datu subjektu piekrišanu.

Ja lietotājam ir kādi jautājumi par viņa personas datu apstrādi vai ja viņš vēlas realizēt savas iepriekšminētās tiesības, lietotājam ir tiesības sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības inspektoru, izmantojot tīmekļvietni http://www.stankovapartneri.cz un e-pasta adresi stankova@stankovapartneri.cz vai Pārziņa kontaktinformāciju, kas norādīta Pārziņa sniegto individuālo pakalpojumu tīmekļvietnē.

HEMOFILIJAS ĀRSTĒŠANA

Hemofilijas ārstēšanas pamatā ir asinsreces faktora aizstājterapija. Ārstēšanu katram cilvēkam ar hemofiliju individuāli pielāgo atkarībā no slimības smaguma pakāpes un pašreizējā asinsreces faktora līmeņa asinīs.

Palīdzības centri

Visi centri